Registrace affiliate partnera

Zadejte prosím své obchodní údaje

Firma/jméno*
Ulice*
Obec*
PSČ*
Stát*
DIČ
Č. účtu*
E-mail*
Telefon
Login*
Heslo*
Heslo znovu*
* Takto označené položky jsou povinné
Souhlasím s podmínkami affiliate programu

Podmínky affiliate programu E-SHOP KNIHA

Provozovatel:
Ing. Jan Kalianko
Smetanova 1162
389 01 Vodňany

IČ:73565946

Dále jen "Provozovatel" nebo také "Poskytovatel"


Kontaktní údaje
Telefon: +420 606 353 218
Email: info@eshopkniha.cz
Na e-maily odpovídá provozovatel zpravidla ve lhůtě několika hodin, nejdéle však do 3 pracovních dnů.Ing. Jan Kalianko je provozovatelem internetového prodejního formuláře ProFor.cz, pomocí kterého se na na webové stránce http://eshopkniha.profor.cz prodává E-SHOP KNIHA. Provozovatel zajišťuje také přístup do affiliate rozhraní, které je dostupné na adrese http://eshopkniha.profor.cz/admin/ (dále jen „Provizní systém“).

1. Partner
Partner je subjektem, který je přijat Provozovatelem do Provizního systému a bude umísťovat na své webové stránky nabídky a reklamy na E-SHOP KNIHU. (dále jen „Partner“)

2. Provizní systém
Provozovatel v rámci internetového prodejního formuláře na webové stránce http://eshopkniha.profor.cz/admin/ zajišťuje také přístup do affiliate rozhraní (dále jen „Provizní systém“), který umožňuje, aby Partner umístil na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které propagují E-SHOP KNIHU. Provozovatal v souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny E-SHOP KNIHY, kterou Provozovotel prodá svým zákazníkům na základě přístupu zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na webových stránkách Partnera.

3. Podmínky vstupu do Provizního systému
Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Provizním systému, se musí registrovat vyplněním registračního formuláře. Tím se stává Partnerem Provizního systému. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami. Takovou registraci může Poskytovatel v souladu s těmito podmínkami zrušit.

4. Dovolený obsah webových stránek Partnera
4.1. Odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s pornografickým obsahem, nebo obsahem, který by mohl poškodit dobré jméno E-SHOP KNIHY a jejích obchodních partnerů.
4.2. Odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam.
4.3. Provozovatel neručí za funkčnost webových adres na stránkách http://www.eshopkniha.cz a http://eshopkniha.profor.cz/ a je oprávněn tyto adresy změnit.
4.4. Provozovatel může kdykoliv bez udání důvodu Partnerovi zastavit účast v Provizním systému. Již vzniklé nároky na Odměnu tím Partnerovi nezanikají a budou řádně vypořádány.
4.5. Partner nemá povoleno přebírat fotografie, grafiku nebo náhledy stránek E-SHOP KNIHY nebo jakékoliv texty z webových stránek www.eshopkniha.cz a to ani popisky knihy, kterou partner propaguje. Výjimkou je udělený písemnou souhlas Provozovatele. Porušení tohoto ustanovení je chápáno jako porušení autorského zákona a Partner bude za takovou činnost postižen.

5. Odměna
5.1. Provozovatel se zavazuje platit Partnerovi odměnu (provizi), která náleží Partnerovi v případě, že Uživatel navštíví prostřednictvím webových stránek Partnera webové stránky E-SHOP KNIHY a zde uskuteční nákup. Partnerovi přísluší v tomto případě dohodnutá odměna ve výši, dle uvedení v bodu 5.3. tohoto oddílu, z ceny nákupu z každého realizovaného nákupu uživatele. Do ceny nákupu se nezapočítávají poplatky za poštovné, balné, prodloužení záruky a další obdobné doplňky a služby.
5.2. Partner obdrží odměnu tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 90 dnů od posledního kliknutí z Partnerových stránek. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, kdy zákazník s Provozovatelem uzavře kupní smlouvu. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupené zboží do 30 dnů v souladu s GARANCÍ VRÁCENÍ PENĚZ knihu Provozovateli vrátí. Zároveň nenáleží partnerovi odměna v případě, kdy ve lhůtě 90 dnů od posledního kliknutí z Partnerových stránek přijde na www.eshopkniha.cz ten samý zákazník od jiného Partnera affiliate programu. V takovém případě získává odměnu z nákupu pouze Partner, z jehož Partnerských stránek zákazník na www.eshopkniha.cz kliknul jako poslední.
5.3. Odměna z doporučeného nákupu E-SHOP KNIHY činí 30 % z kupní ceny v případě, že na nákup E-SHOP KNIHY nebyl kupujícím použit žádný poukaz na slevu. V případě, že byl při nákupu E-SHOP KNIHY použit poukaz v jakékoliv výši, náleží Partnerovi odměna ve výši 25 % z výsledné kupní ceny po slevě z použitého poukazu.
5.4. Partner nemá povoleno pro propagaci používat poukaz, který mu nebyl vydán samotným Poskytovatelem affiliate programu. Pokud tak učiní, bere Partner na vědomí, že za užití takových poukazů mu nemusí být načtena provize a to z důvodu, že některé poukazy v oběhu mají omězení, že je nelze kombinovat s affiliate programem.
5.5. Partnet má možnost vyžádat si u Poskytovatele doplňující materiály nebo vlastní poukaz. Přidělení poukazu nebo poskytnutí dalších materiálů je plně v kompetenci Poskytovatele a Partner je nemůže nárokovat.
5.6. Finanční plnění podle těchto Smluvních podmínek budou splatná ve chvíli požádání o výplatu v rozhraní Provizního systému a jejich následným schválením Provozovatelem.
5.7. Fakturovaná částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v Provizním systému.
5.8. Partner má nárok na výplatu odměny, přesáhne-li počet jeho doporučených nákupů počtu dvou (2) včetně. Za realizovaný nákup se považuje takový nákup, který byl Partnerem doporučen, uhrazen a zároveň nebylo využito GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ koncovým zákazníkem.
5.9. Odměna bude považována za splacenou okamžikem připsání odměny na účet Partnera.
5.10. Fakturace odměny probíhá automaticky při schválení Provizním systémem.
5.11. Odměna bude Provozovatelem zaplacena podnikajícím osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě daňového dokladu – faktury.
5.12. Partner uděluje Provozovateli mandát k vystavování daňových dokladů - faktur dle předchozího bodu svým vlastím jménem a to automaticky v rámci systému ProFor.cz, který spravuje prodej E-SHOP KNIHY. Vystavený daňový doklad bude vystaven systémem automaticky na základě žádosti provedené Partnerem, ponese všechny zákonem stanovené náležitosti a bude vystaven na fakturační údaje Partnera, které jsou ve chvíli provedení žádosti o výplatu uvedeny v účtu Partnera jako fakturační údaje.
5.13. Partner je povinen mít ve svém účtu vyplněny vždy pravdivé a aktuální fakturační údaje a dále informaci, zda je nebo není plátce DPH.
5.14. Faktura – daňový doklad, který je vystaven dle předchozích bodů těchto Pravidel vystavuje Provozovatel automaticky a Partnerovi je daňový doklad – faktura zaslán na registrační e-mail Partnera. Zároveň je k dispozici ke stažení po přihlášení do systému KUPclanek.cz.
5.15. Faktura – daňový doklad je vystavována ve formátu Portable Document Format (PDF).
5.16. Rezervovaná částka k výplatě je proplacena do sedmi (7) dnů od provedení rezervace a jejího schválení.
5.17. Affiliate systém E-SHOP KNIHY nemá žádné výplatní minimum, pouze při výplatě nižší než je pět set (500) Kč je partnerovi účtován manipulační poplatek za výplatu ve výši deset (10) Kč, který je automaticky stržen z rezervované částky k vyplacení. U částek nad pět set (500) Kč se žádný poplatek z výplaty neúčtuje. Tímto bodem není dotčen bod 5.8. těchto obchodních podmínek.
5.18. Odměna v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností dle Smlouvy a Pravidel.
5.19. Platnost odměny je 12 měsíců od data, kdy byla odměna připsán na Partnerův účet. Není-li získaná odměna ve stanovené lhůtě vyčerpána, automaticky zaniká.
5.20. V případě, že je Partner plátce daně z přidané hodnoty (DPH), je faktura – daňový doklad vystavena automaticky na výši rezervované částky, která je brána jako částka s DPH.

6. Bonusy Partnerům Provizního programu
6.1. Provozovatel Provizního systému vyhlašuje speciální prodejní bonusy ve znění následujích bodů těchto obchodních podmínek:
6.2. Každý partner, který od doby své registrace, až do 31.1.2014 23:59 hodin, doporučí 100 (jedno sto) či více nákupů E-SHOP KNIHY, získá od Provozovatele Provizního programu bonus ve výši 10 000 (deset ticíc) Kč.
6.3. První partner, který od doby své registrace, až do 31.1.2013 23:59 hodin, doporučí 500 (pět set) či více nákupů E-SHOP KNIHY, bude mu jeho bonus dle předchozího bodu navýšen na 50 000 (padesát tisíc) Kč.
6.4. Do počtu prodaných E-SHOP KNIH pro přiznání bonusu k odměně dle bodu 6.2. a 6.3. těchto obchodních podmínek se započítávají jen ty knihy, které byly objednány, řádně uhrazeny a nebyly vráceny ve lhůtě 30 dnů v rámci GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ koncovým zákazníkem.

7. Osobní údaje
7.1. Partner dává přihlášením do Provizního systému Provozovatele souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení.
7.2. Osobní údaje Provozovatel nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním systémem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí.
7.3. Osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního systému.
7.4. Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na info@eshopkniha.cz

8. Ukončení smluvního vztahu
8.1. Každá ze stran je oprávněna vypovědět smluvní vztah bez udání důvodu. Výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně.
8.2. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Tyto smluvní podmínky upravují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Partnerem.
9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo smluvní podmínky měnit. Změněné podmínky oznámí na internetových stránkách www.seshopkniha.cz nejméně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek.
9.3. Strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro Poskytovatele na emailovou adresu info@eshopkniha.cz a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Provizním systému.
9.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními obchodního zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 642 a násl.
9.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany Poskytovatel a prvním přihlášením Partnera do Provizního systému.
9.6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.Vodňany, dne 30.9.2013, verze: 1.0.0